http://joomlarulit.com/

System Contentum KPI rozwiązuje problem zwiększania efektywności działań firmy poprzez przejrzystą kontrolę kluczowych wskaźników i obiektywną ocenę pracy pracowników.

Kontrolować KPI w Contentum można na kilka sposobów. Wybór metodologii należy do Ciebie. Konfiguracja systemu jest dość prosta i odbywa się ręcznie za pomocą myszy komputerowej.

Mechanizm ciągłego doskonalenia pozwala systemowi dostosować się do zmian w modelu zarządzania i kluczowych wskaźnikach wydajności, zmieniając rozmiar i strukturę firmy i można to zrobić bez utraty danych.

Zaletą systemu jest możliwość dostosowania wszelkich kluczowych wskaźników wydajności dla konkretnej firmy.

Motywacja oparta na wynikach

Contentum KPI zapewnia narzędzie, które pozwala na określenie „efektywności” na całą firmę aż do poszczególnego pracownika. Zadać parametry szablonu dla grup i unikalne - dla kluczowych pracowników, a w rezultacie uzyskać niezbędną elastyczność i przejrzystość systemu motywacyjnego.

Korzystając z prostego mechanizmu matryc efektywności, przenosisz systemy wynagrodzeń stosowane w firmie do systemu, który pozwala pracownikowi obserwować, jak efektywność ma bezpośredni wpływ na wysokość jego dochodu za dany okres (miesiąc, kwartał, rok).

System KPI umożliwia śledzenie efektywności on-line zarówno dla pracownika, jak i dla kierownictwa, pozwalając na szybką reakcję i wprowadzenie niezbędnych korekt w działania podwładnych.

Operacyjne zarządzanie

System KPI oferuje rozwiązanie, które pozwoli skorelować działania operacyjne na wszystkich poziomach z celami firmy i utworzyć system monitorowania postępów i korygowania dążeń.

Można rozszerzyć zadania kluczowe całej firmy na poziom działów i poddziałów, znacznie zmniejszając ryzyko utraty lub zniekształcenia informacji.

Bardzo ważne jest, aby działania na wszystkich szczeblach administracji były prowadzone zgodnie z jednolitą strategią. Ale niestety, przy ustnym przekazie informacji lub przy wykorzystaniu wyodrębnionych kanałów, traci się około 50% znaczenia na każdym z etapów transmisji.

Contentum KPI oferuje proste narzędzie do ustawiania głównego zadania i kontrolowania jego realizacji na wszystkich poziomach hierarchicznych.

Monitorowanie kluczowych wskaźników

Aby zmaksymalizować korzyści stworzonego systemu najważniejszych wskaźników, Contentum KPI daje możliwość śledzenia wydajności wskaźników, szybkiego kontaktowania się z odpowiedzialnymi osobami, podejmowania szybkich decyzji.

Kluczowe wskaźniki dla całej firmy

Proste uregulowanie systemu za pomocą myszy komputerowej na danym etapie pozwala obejść się bez zaangażowania obsługi IT.

Na jednej stronie otrzymujesz informacje na temat:

  • wszystkich wskaźników systemu,
  • obecnej sytuacji roboczej,
  • odpowiedzialnych za wykonanie,
  • o trendzie dla każdego wskaźnika

Projektant rozwiązań KPI

W tym przypadku system Contentum KPI jest projektantem rozwiązań KPI. Na starcie masz pusty arkusz, który wypełniasz warunkami i terminami swojej firmy.

Dlatego system tak maksymalnie dokładnie powtarza zasady zarządzania w firmie w danym momencie i jest w stanie rozwijać się wraz z firmą, gdy pojawiają się nowe zadania lub zmiany w strukturze organizacyjnej firmy.